MENY

ÅPENHETSLOVEN


Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022. Loven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og sikre allmennheten tilgang til informasjon. I loven er det nedfelt bestemmelser som pålegger større virksomheter å gjennomføre aktsomhetsvurderinger, hvor negative konsekvenser av egen virksomhet og leverandørkjede skal kartlegges.
Kniplefjellet Eiendom AS, som omfattes av Åpenhetsloven, må utføre aktsomhetsvurderinger. Innenfor rammene av hva vi kan påvirke, vil Kniplefjellet Eiendom AS tilstrebe å sikre at våre prosjekter, underentreprenører, leverandører og samarbeidspartnere, respekterer og etterlever de etiske retningslinjene, aktsomhetsvurderinger og verdier som Kniplefjellet Eiendom AS har lagt til grunn for samarbeidet.

 

AKTSOMHETSVURDERING


Åpenhetsloven § 5a: Generell beskrivelse av virksomhetens organisering, driftsområde, retningslinjer og rutiner for å håndtere faktiske og mulige negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold


Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022. Loven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og sikre allmennheten tilgang til informasjon. I loven er det nedfelt bestemmelser som pålegger større virksomheter å gjennomføre aktsomhetsvurderinger, hvor negative konsekvenser av egen virksomhet og leverandørkjede skal kartlegges.
Kniplefjellet Eiendom AS, som omfattes av Åpenhetsloven, må utføre aktsomhetsvurderinger. Innenfor rammene av hva vi kan påvirke, vil Kniplefjellet Eiendom AS tilstrebe å sikre at våre prosjekter, underentreprenører, leverandører og samarbeidspartnere, respekterer og etterlever de etiske retningslinjene, aktsomhetsvurderinger og verdier som Kniplefjellet Eiendom AS har lagt til grunn for samarbeidet.

 

ORGANISERING
Vår virksomhet er organisert som et aksjeselskap med forretningsadresse i Hølen. Virksomheten har ingen egne ansatte og er organisert ved at selskapet kjøper alle tjenester inkludert tekniske og administrative tjenester.

DRIFTSOMRÅDE
Driftsområde er eiendomsutvikling hvor utbygging gjennomføres i form av totalentreprise med Hersleth Entreprenør AS som totalentreprenør og er en del av det organiserte arbeidslivet og tilsluttet Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), Byggenæringens Landsforening (BNL) og Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg (EBA). Driften omfatter ikke egenimport av produkter.

RUTINER/RETNINGSLINJER
Arbeidet med åpenhetsloven er koordinert på bransjenivå hvor totalentreprenøren bruker BNLs felles løsninger og maler for sitt arbeid, se BNLs hjemmeside om åpenhetsloven. Rutiner og retningslinjene er forankret hos styret. Totalentreprenøren har rutiner som omfatter fordeling av ansvar og arbeidsoppgaver i vår virksomhet, kartlegging og vurdering av negativ påvirkning/skade ut fra egen virksomhet, leverandørkjeder og forretningsforbindelser, samarbeid om gjenoppretting og erstatning der det er nødvendig, stansing/forebygging av negativ påvirkning/skade, overvåkning av gjennomføring og resultater, samt kommunisering av hvordan påvirkningen er håndtert og behandling av informasjonskrav. dÅpenhetsloven § 5b: Opplysninger om faktiske negative konsekvenser og vesentlig risiko for negative konsekvenser som virksomheten har avdekket gjennom sine aktsomhetsvurderinger


Arbeidsmøter for kartlegging av leverandørkjeder og aktsomhetsvurderinger er igangsatt hos totalentreprenøren i rapporteringsperioden. Vi anvender tilgjengelig informasjon via totalentreprenøren, fra bransjeforeninger og andre aktører som grunnlag for internt arbeid. Det er prioritert kartlegging av verdikjeder knyttet til vår kjernevirksomhet. Vi støtter oss ellers på kartleggingsarbeidet som skjer på bransjenivå. p> Åpenhetsloven § 5a: Generell beskrivelse av virksomhetens organisering, driftsområde, retningslinjer og rutiner for å håndtere faktiske og mulige negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforholdÅpenhetsloven § 5c: Opplysninger om eventuelle tiltak virksomheten har iverksatt eller planlegger å iverksette for å stanse faktiske negative konsekvenser eller begrense vesentlig risiko for negative konsekvenser, og resultatet eller forventede resultater av disse tiltakene


Vi bygger vår kartlegging på informasjon fra nærmeste leverandør gjennom Hersleth Entreprenør AS, på informasjon i Startbank og anerkjente vareregistre.

Vår virksomhet utfører i tråd med vår bedriftsinterne rutine (påseplikt mv) kontroll av lønns- og arbeidsvilkår på bygg- og anleggsplasser i Norge.

Totalentreprenøren bruker BNLs veileder for valg av seriøse bedrifter for å fremme de formål som åpenhetsloven og annet regelverk skal fremme (arbeidsmiljøloven, byggherreforskriften, allmenngjøringsloven, forskrifter om allmengjøring av tariffavtaler, forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter mv.).

Totalentreprenøren planlegger å følge BNLs seminarer om arbeidet med kartlegging av verdikjeder på bransjenivå som grunnlag for videre kartlegging og prioritering av vårt bedriftsinterne arbeid med aktsomhetsvurderinger i verdikjeder. Vi vil oppdatere vår rutine/retningslinje med varslingskanal/klagemekanisme i tråd med Forbrukertilsynets veiledning og anbefalinger fra BNL. Tiltakene forventes å bidra til økt mulighet til å fange opp risiko for brudd på de formål åpenhetsloven skal ivareta, og bidra til å rette opp negative konsekvenser der det er påkrevd.